How many provinces are there in China?

2017-12-12

The People’s Republic of China has 23 provinces, 5 autonomous regions, 4 municipalities directly under the central government and 2 Special Administrative Regions. They are directly under the leadership of the central government.


23 provinces: Anhui, Fujian,Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei,  Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai,  Shandong, Shanxi, Shaanxi, Sichuan, Taiwan, Yunnan, Zhejiang


5 autonomous regions: Guangxi, Inner Mongolia, Ningxia, Xinjiang, Xizang


4 municipalities directly under the central government: Beijing, Chongqing, Shanghai, Tianjin


2 Special Administrative Regions: Hongkong, Macao


Read 255
share